Follow us  
  อีเมล์ ถึงเรา   ติดต่อ ออฟฟิศ : 02-168-7653
booking@travelwizus.com   ฮอทไลน์ : 096-978-6585
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา วีซ่า ติดต่อเรา
เส้นทางท่องเที่ยว
  เอเชีย    +  
  จีน    +  
  ยุโรป    +  
  อเมริกา    +  
  มัลดีฟส์    +  
  ล่องเรือสำราญ    +  
  เที่ยวทัวร์ไทย    +  

  กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ระยะเวลา รหัสทัวร์ สายการบิน ราคา (เริ่มต้น)
20-10-2561 8  วัน 51516 Eva Airways 89,000.-
  โปรแกรมการเดินทาง  
วันที่ 1  กรุงเทพฯ – แอดดิสอาบาบา
22.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี (Nairobi) ประเทศเคนย่า(Kenya) โดยเที่ยวบิน ET 301
วันที่ 2  แอดดิสอาบาบา – ไนโรบี – อุทยานแห่งชาติแอมโบเซลี่ – ชมวิวภูเขาคิลิมันจาโร
00.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองแอดดิสอาบาบา (Addis Ababa) ประเทศเอธิโอเปีย (Ethiopia) โดยสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ ET 629